Esimerkkejä Erätauko-menetelmän hyödyntämisestä

Erätauko taipuu, ja sitä voi hyödyntää hyvin moneen. Oli kyseessä sitten kokemusten kuuleminen ajankohtaisesta aiheesta, kaupungin asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon, opetustilanne, tutkimustiedon kerääminen, tarve kuulla henkilöstöä, julkinen keskustelutilaisuus tai verkkokeskustelu, voi Erätauko taipua sellaisenaan tai ainakin osittain mukaan. 

Erätauko muokkautuu tilanteen mukaan ja sen pohjalta, mikä on keskustelun aihe, mitkä ovat keskustelun kysymykset ja mitä keskustelulla halutaan tavoitella. Se taipuu hyvin erilaisiin tilanteisiin, mutta aivan jokaiseen vuorovaikutustilanteeseen se ei kuitenkaan sovi. Lue lisää Erätauon muokattavuudesta ja soveltuvuudesta erilaisiin tilanteisiin. Tässä työkalussa esittelemme konkreettisia esimerkkejä siitä, millä tavoilla ja millaisissa paikoissa Erätauko-menetelmää on hyödynnetty. Lisää esimerkkejä löydät diablogeistamme.

Alla olevaan kuvaan on tiivistetty tämän työkalun esimerkit, jonka jälkeen ne avataan vielä kohta kohdalta tarkemmin. Työkalun esimerkit on kerätty suoraan julkaisemistamme diablogeista, joten esimerkkejä löytyy todellisuudessa vielä lukuisia muitakin. Työkalun esimerkkeihin voit tutustua halutessasi tarkemmin työkalusta löytyvien linkkien takaa. Olethan meihin yhteydessä, mikäli haluat kuulla lisää esimerkkejä Erätauon hyödyntämisestä!

Työkalusta löydät myös valmiit PowerPoint-diat Erätauko-menetelmän hyödyntämiseen liittyen. Voit käyttää näitä vapaasti esimerkiksi omassa Erätauko-koulutuksessasi tai viestiessäsi eteenpäin menetelmän käyttömahdollisuuksista.

 

Kokemusten kuuleminen ajankohtaisesta, puhuttavasta ja joskus tulenarasta aiheesta

Vaikka Erätauon varsinainen päätarkoitus ei olekaan tuoda yhteen mahdollisimman eri mieltä olevia ja keskustella mahdollisimman vaikeista aiheista, on se kuitenkin loistava menetelmä käytettäväksi silloin, kun halutaan kuulla tietyn aiheen ympäriltä erilaisia kokemuksia. Ja joskus aiheet saattavat olla kitkaa aiheuttavia ja tulenarkoja. Erätaukoa voi käyttää purkamaan esimerkiksi yhteisön tai asuinalueen sisäistä kuohuntaa, kuulemalla tasavertaisesti kokemuksia puhuttavasta aiheesta.

 1. Yksi tällainen vaikea aihe on ollut esimerkiksi susikeskustelut. Suden hyväksyttävyydestä ja susien kanssa elämisestä, koira- ja kotieläinvahingoista ja niiden ennaltaehkäisemisestä kuultiin Erätauko-menetelmän avulla seitsemällä eri paikkakunnalla asuvia. Mukana oli kaikki keskeiset toimijat. Erätauko oli eduksi siinä, että keskustelu pysyi asiallisena ja hyvähenkisenä.
 2. Lempäälässä menetelmän avulla on esimerkiksi kuultu Hakkarin liikunta-alueella toimivia seuroja ja yhdistyksiä alueen kehittämisessä. Haasteeksi oli muodostunut, että kaikki alueen kehittämiseen tähtäävät yhteydenotot kanavoituivat yhden henkilön varaan, ja näin oli haastavaa kuulla kaikkia tasavertaiseksi. Kunnassa heräsi tarve saada ote liikunta-alueen kehittämisen kokonaistilanteesta ja tarve ulkopuoliselle avulle tunnistettiin.
 3. Erätauko-menetelmän avulla on lisäksi pyritty parantamaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Mukana olleet vanhemmat ja ammattilaiset kokivat ymmärryksen lisääntyneen, olleensa laadukkaassa keskustelussa ja tulleensa aidosti kohdatuksi. Myös esimerkiksi Opetushallitus ja Suomi-Syyria Ystävyysseura (SSYS) ovat järjestäneet Erätauko-dialogin koulun ja arabiaa puhuvien huoltajien välisestä yhteistyöstä. Aihe oli herättänyt keskustelua niin kouluissa kuin huoltajienkin keskuudessa.

 

Mukaan ottaminen, osallisuuden lisääminen ja paikkojen luominen kohtaamiselle

Erätauko-keskustelut ovat oiva keino luoda paikkoja kohtaamiselle ja aidolle kuulluksi tulemiselle. Sen lisäksi, että keskustelun järjestäminen ylipäätään mahdollistaa yhteisen tekemisen ja mukaan ottamisen, on sen avulla mahdollista luoda myös kokemus kuulluksi tulemisesta.

 1. Lahden kaupunginkirjastolla Erätauko-keskusteluja käydään osana kirjastojen tekemää demokratiatyötä, vuoropuhelun ja osallisuuden tukena. Kirjastolain mukaisesti kirjastojen tulisi edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta, joten Erätauko toimii tässä oivana työkaluna.
 2. Osana MuseoX -hanketta valmistuu tila, joka on pyhitetty rauhalliselle, tasavertaiselle ja kunnioittavalle dialogille. Vuoden 2024 alkupuolella Vapriikkiin avataan keskustelutila, joka on varattu Erätauko-keskusteluihin ja vaihtuviin näyttelyihin. Tilassa tullaan keskustelemaan Erätauko-menetelmän avulla kattavasti MuseoX -hankkeen alla olevista teemoista. Tilan toivotaan saattavan yhteen ihmisiä erilaisista taustoista ja elämänkokemuksista.
 3. Cultura-säätiön Anna Sidorova peräänkuuluttaa maahanmuuttaneiden mukaan ottamista. Hän kertoo kuulleensa usein maahanmuuttajataustaisilta, miten nämä haluaisivat olla enemmän tekemisissä muiden kanssa ja keskustella suomeksi, mutta eivät löydä tähän tiloja. Erätauko-keskustelut ovat kuitenkin tarjonneet tähän mahdollisuuksia. Anna kuvailee Erätauko-menetelmän olevan vaikuttava heille, jotka eivät aiemmin ole saaneet mahdollisuutta tulla kuulluksi.

 

Kaupungin tai kunnan asukkaiden osallistaminen mukaan päätöksentekoon

Erätauko-menetelmän avulla on kuultu kuntalaisten kokemuksia ja hyödynnetty kuultua suoraan päätöksenteossa. Keskusteluja on järjestetty niin kasvotusten kuin etäyhteyksin. Erätauko-menetelmä sopii hyvin myös etäkäyttöön, mikä osaltaan lisää mahdollisuutta osallistua erityisesti silloin, kun osallistujien olisi muuten haastavaa saapua paikan päälle.

 1. Esimerkiksi Tampereen seudun digitaalinen kansalaispaneeli -hanke kehitti kunnille uutta osallistumisen työkalua ja hyödynsi tässä Erätauko-menetelmää. Tampereen seudulla keskusteltiin 400:n osallistujan kesken siitä, miten liikenne tulisi järjestää. Keskustelun annista koostettiin aineistopaketti, jota hyödynnetään tutkimuksessa, seudun liikennejärjestelmän kehittämisessä ja seudun kuntien kehittämistyössä. Osallistujista 96 % arvioi keskusteluun osallistumisen olleen miellyttävä kokemus ja 93 % toivoo samankaltaisia pienryhmäkeskusteluja myös kotikuntaansa.
 2. Espoossa järjestettiin kevään 2022 aikana tapahtumasarja, jonka avulla kerättiin tietoa siitä, minkälaiset arvot ja asiat ovat espoolaisille tärkeitä omassa ympäristössään niin nyt kuin tulevaisuudessa. Tapahtumasarjan aikana järjestetyt keskustelut ja niiden analysointi antavat tärkeää tietoa siitä, mitä asukkaat toivovat kaupungin ja sen eri alueiden kehitykseltä.  Näkemykset on otettu huomioon yleiskaavan tavoitteissa ja kerättyä tietoa on mahdollista hyödyntää yksityiskohtaisemmin myös kaupungin asemakaavan suunnittelussa.
 3. Hailuodon kunnassa on keskusteltu esimerkiksi kunnan taloudesta yhdessä kuntalaisten kanssa. Keskusteluissa on noussut esille muun muassa ajatus siitä, että kuntalaiset voisivat itse kuntalaisina tehdä enemmän – ovathan kunnan asiat jokaisen asioita. Yhteisten keskustelujen ansiosta perustettiin myös yhteisöpuutarha.
 4. Lisäksi esimerkiksi Hämeenlinnassa, Lahdessa, Turussa, Tuusulassa ja Vantaalla Erätauko-menetelmä on otettu osaksi kaupungin tekemää työtä. 

 

Tiedon kerääminen laajalta joukolta ja laadullinen tutkimus

Erätauko-menetelmää on hyödynnetty osana laajoja dialogikokonaisuuksia, joissa valitusta aiheesta kerätään tietoa laajasti, esimerkiksi kansallisesti. Erätauko on siis oiva keino kerätä laadullista tutkimusdataa.

 1. Esimerkiksi Kansallisissa dialogeissa käydyistä keskusteluista koostetaan julkinen yhteenveto, joka on kaikkien luettavissa Kansallisten dialogien sivuilla. Valtiovarainministeriö toimittaa dialogien yhteenvedon myös kuntien ja valtion hallinnolle, joissa sitä voidaan hyödyntää päätöksentekoon.
 2. Samantyyppistä kansallisen dialogin mallia on aikaisemmin hyödynnetty muun muassa Sitran Poikkeusajan dialogeissa, Demokratian puolustusdialogeissa, Suuressa luontodialogissa sekä sisäministeriön koordinoimissa Maahanmuuttodialogeissa. Järjestettyjen keskustelujen määrät vaihtelevat lähes 300:sta noin 70:een. Osallistujia oli yli 2100:sta yli 500:aan.
 3. Syksyllä 2020 osana valtioneuvoston kanslian tulevaisuusselontekotyötä käytiin 50 dialogia Suomen tulevaisuudesta. Dialogeissa keskusteltiin Suomen tulevaisuudesta. Mukaan kutsuttiin eri sukupolvia ja sukupuolia, mutta erityisesti nuoria.
 4. Erätauko-menetelmää voi hyödyntää laadullisen tutkimusdatan keräämisessä erilaisissa selvityksissä ja tutkimuksissa. Poliisiammattikorkeakoulun selvitys järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta Suomessa tehtiin Erätauko-menetelmää hyödyntäen. Selvitys tehtiin oikeus- ja sisäministeriön toimeksiannosta. Se tehtiin haastattelemalla 82 asiantuntijaa sekä keskustelemalla kirjallisuuskatsauksen pohjalta nousseista teemoista työpajassa, joka toteutettiin Erätauko-menetelmällä. Työpajaan osallistui yhteensä 66 rikollisuudesta irtautunutta kokemusasiantuntijaa sekä aihepiirin asiantuntijaa.

 

Erätauko opetuksen tukena

Erätauko-menetelmää on hyödynnetty peruskouluissa, lukioissa, ammattikouluissa ja osana korkeakouluopetusta eri alojen oppitunneilla ympäri Suomen. Erätauko-säätiö on käynyt kouluttamassa ja perehdyttämässä opiskelijaryhmiä menetelmään aina Lapista Helsinkiin.

 1. HAMKissa ja Laureassa menetelmän paikka on tunnistettu korkeakouluissa esimerkiksi sosionomiopiskelijoille tärkeän itsereflektoinnin tukena sekä erinomaisena työkaluna asiakaskohtaamisissa. Menetelmää on hyödynnetty muun muassa ryhmätöiden yhteiseen purkuun ja draamallisen harjoitteen yhteydessä. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Erätauko-menetelmä on tuotu muun muassa uudistuvan johtajuuden opintojaksolle. Sen on todettu olevan mainio työkalu esihenkilötyössä.
 2. Ilmastonmuutos lukioihin! -hankkeen tavoitteena on ollut tuoda ilmastonmuutosteemaa aikaisempaa enemmän lukiohin. Hankkeen aikana kierrettiin läpi kaikki Pohjois-Pohjanmaan lukiot ja tavoitettiin noin 4000 opiskelijaa ja 400 opettajaa. Keskustelu- ja tunnetaidot olivat olennainen osa hanketta. Erätauko oli lisäksi motivoinnin, kiinnostuksen herättelyn sekä erilaisten näkökulmien kuulemisen kannalta tärkeässä roolissa.
 3. Erätauko-menetelmä on tuttu myös peruskouluissa, joissa dialogitaitojen opettamista pienestä pitäen pidetään usein yhä vain tärkeämpänä. Hyvinkään Puolimatkan koulun rehtori katsoo, että menetelmän voi ujuttaa osaksi opetusta: ei ylimääräiseksi opeteltavaksi asiaksi, vaan opetusta tukemaan. Sen avulla voidaan kuulla jotain, mitä emme muuten osaisi ajatella. Myös esimerkiksi Turun normaalikoulussa Erätaukoa on käytetty niin opettajien, opetusharjoittelijoiden kuin oppilaiden kanssa. Erätauko-keskusteluita on järjestetty muun muassa aiheista “opettajuuden ydin” ja “vaikeiden asioiden käsittely”.
 4. Lahden kaupungin peruskoululaiset käyvät yhdessä aikuisten kanssa Skididialogia, joka on Erätauko-keskusteluun pohjautuva, lapsille ja nuorille suunnattu rakentavan keskustelun malli. Skididialogilla rakennetaan yhteistä ymmärrystä lasten, nuorten ja aikuisten välillä tuomalla heidät yhteisen dialogin äärelle käymään keskustelua tasavertaisesti. Skididialogin kautta pystytään vahvistamaan vuorovaikutus- ja dialogitaitoja pienestä pitäen.
 5. Sitrassa Erätauko-menetelmä on sidottu osaksi Datatalouden ABC -verkkokurssia. Tämä tukee kurssin antia sekä mahdollistaa uusista EU-säännöistä heränneiden kysymysten, huolten ja toiveiden jakamisen. Muutoksista pääsee käymään keskustelua yhdessä muiden kanssa, eikä kysymysten ja huolien kanssa tarvitse jäädä yksin.

 

Henkilöstön kuuleminen Erätauon avulla ja työhyvinvoinnin lisääminen

Erätauko-menetelmän paikka on tunnistettu myös erilaisissa organisaatioissa. Sen avulla voidaan kuulla henkilöstöä säännöllisesti ja tasavertaisesti. Erätaukoa voi hyödyntää lisäksi kokouksissa, kuullen kaikkia tasavertaisesti. Dialogisen keskustelukulttuurin vakiinnuttamisessa organisaatioon on myös havaittu olevan paljon hyviä seurauksia (esim. Nummi 2023).

 1. Valtiovarainministeriössä Erätauko-menetelmää on hyödynnetty henkilöstön kuulemisessa. Pohjimmaisena toiveena on se, että sitä kautta, kun kuullaan henkilöstön odotuksia ja toiveita ja käydään yhteistä keskustelua johdon kesken, muodostuu myös ymmärrystä yhteisistä hyvistä toimintatavoista ja siitä, minkälainen valtiovarainministeriön toivotaan työyhteisönä olevan. Erätauko-keskusteluja on hyödynnetty käytännössä esimerkiksi eri strategiaprosessien kehittämisen yhteydessä. Vuonna 2022 käytiin arvodialogeja, joiden pohjalta muotoiltiin valtiovarainministeriön uudet arvot. Vuonna 2023 kuultiin henkilöstöä heidän kokemuksistaan johtamisesta ja siitä, mikä siinä on heille tärkeää.
 2. Helsingin kaupungin 38 000 työntekijää käy Helvi-järjestelmässä dialogeja, joiden hyvän keskustelemisen periaatteet pohjaavat Erätauko-menetelmään. Ensin on hyväksyttävä Erätauko-keskustelun rakentavan keskustelun periaatteet ja vasta sitten pääsee etenemään keskustelussa. Myös Opetushallituksessa on käytetty Erätauko-menetelmää organisaation sisällä esimerkiksi talon sisäisissä uudistamisprosesseissa.
 3. Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtajuutta käsittelevällä opintojaksolla on tunnistettu, miten dialogin käyminen työyhteisössä on erittäin tärkeää. Menetelmän hyödyntäminen voi pitkässä juoksussa jopa vähentää turhien palaverien tai konfliktien määrää. Erätauko-keskusteluiden tarve tunnistettiin erityisesti sellaisissa organisaatioissa, joissa ei ole tilaa dialogiselle keskustelukulttuurille.

Lue lisää dialogielementtien hyödyntämisestä seminaareissa ja kokouksissa

 

Julkinen keskustelutilaisuus

Myös julkisia keskustelutilaisuuksia voi käydä Erätauko-hengessä ja Erätauko-menetelmää hyödyntävän fasilitaattorin vetämänä. Keskustelumuodostelman ei myöskään tarvitse olla Erätauko-piiri, vaan se voi muistuttaa paneelia. Lue lisää dialogielementtien hyödyntämisestä seminaareissa ja kokouksissa.

 1. Ylen, Erätauko-säätiön ja Hämeenlinnan kaupungin yhdessä järjestämät Hyvin sanottu -keskustelufestivaalit ovat hyvä esimerkki julkisesta keskustelutilaisuudesta, joka pohjautuu Erätauko-menetelmään. Festivaaleille kuka tahansa pääsee osallistumaan spontaanisti pop up -keskusteluihin, joissa paikalla on myös yleisöä. Hyvin sanottu -keskustelufestivaali jatkaa ensi vuonna samalla tutulla konseptilla Lahden Sibeliustalolla 27.-28.9.2024.
 2. Lastensuojelun keskusliiton, Pesäpuu ry:n ja Erätauko-säätiön yhteisen Kokemusasiantuntijuutta pintaa syvemmältä -keskustelusarjan tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, mitä kokemusasiantuntijatoiminnan kautta on opittu lastensuojelusta ja kokemusasiantuntijuudesta. Keskustelusarjan aikana järjestettiin yhteensä kuusi keskustelua, jotka kaikki livestriimattiin.
 3. Erätauko-menetelmää tullaan hyödyntämään myös eri Euroopan maiden välisissä hybridikeskusteluissa toukokuussa. Keskusteluja käydään yli 20:ssä maassa hybridisti. Kussakin maassa on yksi hubi, johon yleisö voi tulla paikan päälle kuuntelemaan keskusteluja Euroopan ajankohtaisista aiheista.

 

Verkkokeskustelu

Erätaukoa on kokeiltu myös erilaisissa verkkokeskusteluissa menetelmän alkuajoista lähtien. Siihen on olemassa myös oma työkalunsa, josta saat hyviä vinkkejä siihen, miten muuttaa verkkokeskustelu rakentavammaksi.

 1. Viimeisimpinä kokeiluina on ollut mm. Suomi24.fi -alustan verkko-Erätauot, jossa hyödynnettiin rakentavan keskustelun pelisääntöjä ja moderointia eri tavalla, kuin mitä alustan keskusteluissa yleensä.
 2. Lisäksi esimerkiksi Helsingin Sanomien järjestämä keskustelu koulujen erityisopetuksesta on onnistunut esimerkki Erätauon hyödyntämisestä verkossa.

 

Erätauko-keskustelua keskustelemisen ilosta

Erätauko-keskustelun voi järjestää kuka tahansa itse, ihan muuten vain. Keskustelun voi järjestää vaikkapa omassa kodissa. Lue lisää keskustelun järjestämisestä yksityishenkilönä omassa kodissa.

Syötteelle taas on muodostunut noin kymmenen henkilön keskusteluporukka, joka käy viikoittain Erätauko-keskusteluja. Keskusteleminen ei siis aina vaadi järjestämistä tai erikseen sopimista, vaan tutun porukan kanssa Erätauko-keskusteluun voi käydä myös spontaanimmin. Rakentavaa keskustelua voi käydä ihan vain keskustelemisen ilosta. Pääset lukemaan lisää Syötteen Erätauko-porukan kokemuksista täältä.

 

Erätauko-menetelmä taipuu siis moneen. Lisää Erätauko-kokemuksia löydät diablogeistamme. Jos sinulla heräsi kysyttävää tai haluat kuulla lisää esimerkkejä menetelmän hyödyntämisestä, ole meihin yhteydessä. Kerromme mielellämme lisää! Jos päätät kokeilla menetelmän käyttöä, kuulemme myös mielellämme, miten meni.

Kopioi valmiit Powerpoint-diat talteen ja hyödynnä niitä esimerkiksi omassa Erätauko-koulutuksessasi tukemaan Erätauko-menetelmän esittelyä.

 

Eveliina Alho

eveliina.alho@eratauko.fi

Erätauko-säätiö

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut