Tietosuojaseloste

Erätauko-säätiön verkkosivuja ja markkinointia koskeva tietosuojaseloste

Laatimispäivä 30.9.2019

1. Rekisterinpitäjä

Erätauko-säätiö sr (3007577-5)
Mechelininkatu 3d, 00100 Helsinki
0445792686

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Laura Arikka
laura.arikka@eratauko.fi
0445792686

3. Rekisterin nimi

Erätauko-säätiön verkkosivuja ja markkinointia koskeva tietosuojaseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Verkkosivut

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Erätauko-säätiön oikeutettuun etuun varmistaa verkkosivujemme toimivuus ja turvallisuus sekä verkkosivujemme kehittäminen.

Henkilötietoja käsitellään lisäksi verkkosisällön kehittämiseksi ja räätälöimiseksi palveluistamme kiinnostuneille tahoille. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja kävijämäärien seurantaan sekä sivuston käyttöä koskevien tilastojen laatimiseen.

Markkinointi

Erätauko-säätiön markkinointirekisteriin kerätään tietoa Erätauko-säätiön järjestämiin tapahtumiin kutsuttujen yritysten edustajista sekä yksityisistä henkilöistä, jotka ovat kiinnostuneita Erätauko-säätiön toiminnasta ja tapahtumista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Erätauko-säätiön näkyvyyden lisääminen ja markkinointi. Tähän markkinointiin kuuluu muun muassa potentiaalisten tapahtumiin osallistujien ja sidosryhmien kutsuminen rekisteröityä kiinnostaviin Erätauko-säätiön järjestämiin koulutus- ja muihin tapahtumiin sekä uutiskirjeiden lähettäminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Erätauko-säätiön oikeutettuun etuun viestiä ja markkinoida palveluistaan ja tapahtumistaan toimintansa edistämiseksi. Kuitenkin siltä osin kuin markkinointitoimenpiteet, kuten sähköisen suoramarkkinoinnin lähettäminen, edellyttävät erillisen suostumuksen pyytämistä, lähetämme markkinointiviestejä vain, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

Verkkosivut

  • IP-osoite
  • Evästetiedot

Ilmoittautumislomakkeet/markkinointi

  • nimi
  • yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • työ- tai palvelussuhteeseen liittyvät tiedot (esim. organisaatio, tehtävänimike)
  • kategorisointitiedot (esim. markkinointikiellot, tapahtumaosallistumiset ja -palautteet, kiinnostuksen kohteet)

6. Henkilötietojen säilytysaika

Verkkosivut

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja enintään kahden vuoden ajan, jonka jälkeen tiedot anonymisoidaan.

Markkinointi

Tiedot passivoidaan, kun on kulunut kaksi vuotta siitä, kun olemme viimeksi kuulleet sinusta. Passivoidut tiedot poistetaan vuoden kuluttua edellä mainitusta ajankohdasta, ellet ole ollut meihin yhteydessä.

Kuitenkin siltä osin kuin käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, tiedot poistetaan, kun peruutat antamasi suostumuksen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse, ja rekisteröidyn toimesta tapahtuvan palvelun käytön kautta syntyvät tiedot.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät

Luovutamme henkilötietoja sivustollamme kulloinkin käytössä oleville analytiikkatyökalujen palveluntarjoajille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.

11. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

12. Rekisteröidyn oikeus vastustaa suoramarkkinointia

Rekisteröity voi antaa Rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan rekisteröityä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tilanteissa pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa poistoa esimerkiksi silloin, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai sopimuksen, jonka osapuolena rekisteröity on, nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti.

14. Yhteydenotot ja rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä sähköpostin osoitteeseen laura.arikka@eratauko.fi.