Mikä MuseoX?

Elämme ajassa, jossa digitaalinen viestintä ohjaa ja määrittää arkeamme vuosi vuodelta enemmän. Digivälitteisen viestinnän säilyttäminen museoon ei ole kuitenkaan yhtä yksinkertaista, kuin esimerkiksi postikorttien tai faksien kohdalla. Viestinnän ympärivuorokautinen tulva on niin valtava ja trendit nopeasti muuttuvia, että kyseisen kulttuurimme osan tallentamiseksi on käynnistetty uusi hanke, MuseoX.

MuseoX on museohanke, joka tarkastelee digitaalista elämää, pelejä, viestintää, postia, nykykulttuuria ja viestintäyhteisöjä. Hankkeen tavoitteena on saada aihepiirin valtakunnallinen vastuumuseotehtävä. Hakijana toimii Postimuseosäätiö, joka rakentaa MuseoX -hanketta ja uutta museokokonaisuutta yhdessä Tampereen kaupungin historiallisten museoiden kanssa. Tällöin MuseoX olisi digitaalisen viestinnän valtakunnallinen tallentaja, aiheen esittäjä ja verkoston rakentaja aihepiirin muille toimijoille.

Ollaan niin paljon enemmän kuin vanhoja pölyttyneitä esineitä tallentava instituutio. Tallennetaan jatkuvasti myös tätä päivää. Meidän on tärkeää tunnistaa se, mitä tästä päivästä tallennetaan, mikä on sitä merkityksellistä. Se ei ole ihan helppo tehtävä.”

Viestintä ja digitaalinen vuorovaikutus jäsentävät arkeamme ja yhteisöjämme sekä muovaavat ajatteluamme. Digiviestinnän avulla synnytetään sosiaalisia liikkeitä, kampanjoita ja muutetaan maailmaa. Otetaan kantaa, argumentoidaan ja tuohdutaan. Eristäydytään kupliin ja kurkataan uteliaana toisiin. Digiviestintävälineet tuovat ihmisiä yhteen ja rakentavat yhteisiä vuorovaikutuksen kokemuksia. Siksi MuseoX otti yhteyttä Erätauko-säätiöön.

Erätauko x MuseoX = Dialogiohjelma osaksi museon arkea

MuseoX toimijat ottivat yhteyttä Erätauko-säätiöön kesällä 2022. Henna kertoo, että yhteistyön tavoitteena on tarjota kohtaamisen mahdollisuuksia heille, jotka eivät arjessaan kohtaa. 

Pyritään vähentämään vastakkainasettelua ja rakentamaan empaattisen keskustelun tiloja. Autetaan ihmisiä oivaltamaan, ettei me loppujen lopuksi olla niin kaukana toisistamme. Ihmiset kuitenkin kohtaavat arjessa melko vähän toisin ajattelevia, ja silloin kun kohtaavat, ne ovat somesta löytyviä ääripäitä”, Henna kuvailee hankkeen vuorovaikutuksellisia tavoitteita.

MuseoX:ssä ei tyydytty vain yksittäisten keskustelujen järjestämiseen, vaan yhteistyötä haluttiin viedä pidemmälle käytännön rakenteisiin. Mitä jos olisi olemassa tila, jossa Erätauko-keskusteluja olisi mahdollista järjestää säännöllisesti monipuolisten yhteistyökumppaneiden kesken?

Erätauko-säätiön ja MuseoX:n yhteistyö konkretisoitui vuoden 2023 alkupuolella, kun kymmenen hankkeen parissa työskentelevää museoalan ammattilaista kävi Erätauko -koulutuksen. Kevättalvi on käytetty menetelmän omaksumiseen ja fasilitoinnin harjoitteluun tiimin kesken. On pohdittu mikä toimii ja mikä ei, mihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota.

”Meidän tiimissä keskustelut ovat menneet hyvin ja vahvistaneet näkemystä Erätauko-menetelmästä toimivana instrumenttina. On antoisaa keskustella kun ei väitellä tai pyritä voittamaan näkemystä. Menetelmä mahdollistaa mielekkäitä ja sisältörikkaita keskusteluja”, Teemu kertoo kokemuksista Erätauko-menetelmän parissa.

Henna on yhtyy Teemun sanoihin: “Menetelmä on ehdottomasti toimiva ja tärkeä myös sisäisessä työskentelyssä. Kun kehitetään uutta ja haetaan valtakunnallista vastuumuseotehtävää, niin on tärkeä ottaa menetelmä osaksi työyhteisöä. Menetelmän avulla ollaan päästy keskustelemaan rakentavasti myös tiimin kesken. Eli ei multitaskata tai koiteta paaluttaa päätöksiä läpi, vaan pohditaan rauhassa.”

Vuoden 2024 alkupuolella Vapriikkiin avataan keskustelutila, joka on varattu Erätauko-keskusteluihin ja vaihtuviin näyttelyihin. Tilaan suunnitellaan ohjelmisto, jossa tullaan keskustelemaan Erätauko-menetelmän avulla kattavasti MuseoX -hankkeen alla olevista teemoista. 

Säännöllistä tapahtumatoimintaa, jossa Erätauko-menetelmällä käydään teemoihin liittyviä keskusteluja. Halutaan Erätauko-menetelmän avulla ymmärtää miten meidän toimintaan liittyvät teemat näyttäytyvät ihmisten elämässä, mitä ajatuksia niihin liittyy.”

Keskustelutilan tavoitteena on paitsi tuoda näkyväksi käsiteltäviä teemoja, myös tuoda ihmiset samaan tilaan kertomaan ja kuulemaan näkemyksistään aihepiirien suhteen. Tilan toivotaan saattavan yhteen ihmisiä erilaisista taustoista ja elämänkokemuksista, ja keskusteluiden tuottavan lisäymmärrystä käsiteltävistä aihepiireistä. Yhteistyökuvioiden saralta Henna paljastaa, että keskusteluja on jo käyty teemoihin linkittyvien ulkopuolisten toimijoiden kanssa, esimerkiksi mediakasvatuksen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallisuuden aloilta. 

Mitä MuseoX vuorovaikutuksellaan tavoittelee?

Hennan mukaan arkiset viestintäkäytäntömme ovat olleet suurten murrosten kohteena esimerkiksi pelikulttuurin, postin, logistiikan tai digitaalisen viestinnän saroilla. Viestinnän murros on toisaalta eriyttänyt ihmisiä kupliin, toisaalta tarjonnut yhä laajemmalle väelle mahdollisuuden tuoda ilmi ajatuksiaan. 

Digiviestintävälineiden roolia yhteiskunnallisten kuplien muodostumiselle ei voi ohittaa, jonka vuoksi MuseoX:n tiimi näkee museolla olevan erinomainen mahdollisuus näiden kuplien purkamisessa. Erätauko-dialogi on toimivaksi todettu väline kuplittumisen ennaltaehkäisyyn sen tuodessa ihmisiä yhteen ja parantaen keskustelukulttuuria yhteiskunnassa, myös verkossa.

Henna korostaa, kuinka merkittävä osa yhteiskunnallista kulttuuriperintöä digiviestintä on. Jos digiviestintämateriaalin merkitystä ei nähdä, eikä sen eteen tehdä työtä, paljon merkittävää häviää yhteiskunnallisesta historiankerronnasta.

Tämän merkityksen Henna toivoisi tulevan näkyväksi laajemmin myös yhteiskunnassa. Toiveena on, että uusi keskustelutila luo ihmisille mahdollisuuden ymmärtää paremmin myös digiviestinnän yhteiskunnallista merkitystä, ja parhaimmillaan houkuteltua ihmisiä lähtemään mukaan tallennustyöhön.

Miten someilmiöt, keskustelut ja sisällöt tallennetaan? Näissä asioissa ollaan vielä lapsen kengissä, ja niihin tulemme tarttumaan. Halutaan selvittää miten parhaita tallennusratkaisuja kehitetään”

Teemu kertoo, että nimenomaan sähkösyntyisten aineistojen tallennusprosessi on haaste, jota MuseoX:ssä pyritään ratkaisemaan ja etsimään toimivia käytäntöjä. Tätä tietämystä pyritään tarjoamaan myös muille museoille, jotka painivat samojen kysymysten äärellä. MuseoX:ssä oivalletut toimivat keruu- ja tallennusratkaisut halutaan saattaa koko museokentän käyttöön hyödyntämään mahdollisimman monia.

Mikäli MuseoX saa kannettavakseen valtakunnallisen vastuumuseotehtävän, on uusien ja toimiviksi todettujen käytäntöjen levittäminen koko museokentälle helpompaa. Ja samalla leviää Erätauko-menetelmä ja rakentavan keskustelun periaatteet.

Tiina Helin

Erätauko-säätiö

#Erätauko #dialogi #diablogi #museox #tampere

Diablogit

  • Erätauko-keskustelut Kansallismuseon uudistustyön tukena - keiden tarinat tulisi kertoa?

    Suomen Kansallismuseo uudistuu. Uudistumisprosessiin liittyen keväällä 2023 järjestettiin Erätauko-keskustelusarja, jonka tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kulttuureista, identiteeteistä ja historiasta eri näkökulmista. Tähän diablogiin on haastateltu Kansallismuseon yhteisömanageria Elisa Sarpoa sekä museolehtoria Hanna Korhosta.
  • Syötteellä käydään viikoittain Erätauko-keskusteluja

    Syötteen 300:n asukkaan kylässä asustaa noin kymmenen hengen porukka, joka käy viikoittain Erätauko-keskusteluja. Parhaillaan keskusteluja käydään jopa pari kolme kertaa viikossa. Erätauko on vakiintunut osaksi arkea, ja keskusteluja aletaan käymään nykyään myös spontaanisti ajankohtaisista aiheista.
  • Erätauko-keskustelua uudistuvista datatalouden pelisäännöistä

    Datatalouden pelisäännöt uudistuvat Euroopan unionissa. Uudet EU-säännöt tulevat vaikuttamaan niin yrityksiin kuin yksityishenkilöihin. Koska sääntely on monimutkaista, mutta samalla se tarjoaa runsaasti uusia mahdollisuuksia yritysten arkeen, liiketoiminnan uudistamiseen ja toiminnan tehostamiseen, muutoksia kannattaa pureskella yhdessä näkemyksiä ja oivalluksia vaihtaen.
Kaikki diablogit