”Olen saanut koulutuksen Erätaukoon ja dialogisuuteen Aretaissa. Olemme Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa Resetti-koulutuksissa perehdyttäneet noin 200 opetuksen, opiskeluhuollon ja sosiaalityön ammattilaista dialogin käyttöön.

Valitsimme dialogimenetelmäksi Erätauon, koska se vaikutti selkeältä. Tuli tuntuma, että Erätauossa kaikki pääsevät tasavertaisina osallistumaan keskusteluun ja vaikutti siltä, että vanhemmat ja ammattilaiset ovat kokeneet tulleensa kuulluksi.

Resetti-ryhmätoiminnassa ja –perheluokilla edistetään kodin ja koulun tai päiväkodin yhteistyötä sekä perheiden tukemista. Toiminnalla tuetaan lapsia ja nuoria haastavissa kehitysvaiheissa. Keinoina ovat yhteinen jäsentäminen, konkreettiset suunnitelmat, taitojen opettelu sekä dialogisuus.

Monet ovat kertoneet moniammatillisten verkostojen kokousten olevan liian usein sarja monologeja, joissa jokainen kertoo vuorotellen asiansa ja asiat eivät mene eteenpäin.

Erätauon hyödyntäminen ymmärryksen lisäämiseksi ennen päätöksentekoa on mielestäni synnyttänyt kohtaamista ja parempia päätöksiä.

Resetissä on hyödynnetty dialogisuutta ja Erätaukoa myös vanhempien suljetuissa keskusteluryhmissä. Vanhemmat ovat kertoneet, miten tärkeää on päästä keskustelemaan toisten samassa tilanteessa olevien vanhempien kanssa.

Vanhemmat ja ammattilaiset jotka ovat olleet mukana Erätauko-keskustelussa kokevat ymmärryksen lisääntyneen, olleensa laadukkaassa keskustelussa ja tulleensa aidosti kohdatuksi.

Pidän itsekin kovasti siitä, miten Erätauko-dialogi yhdistää keskustelijoita. Vaikuttaa siltä, että se saa ihmiset olemaan samalla puolella eikä synnytä vastakkainasetteluja, vaan purkaa niitä.

Erätaukoa voi hyvin hyödyntää myös lasten ja nuorten kanssa ryhmissä ja luokkahuoneissa. Marikki Arnkilin väitöskirjassa ”Mehän opimme enemmän kuin lapset” tarkastellaan ja kuvataan dialogista opettamista.

Valteri on Opetushallituksen alaisuuteen kuuluva oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä lähikouluissa sekä vahvistaa alan ammattilaisten osaamista. Toiminnan tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi opiskella oman kotikuntansa lähikoulussa.”

Piia Ruutu, ohjaava opettaja, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Teksti: Laura Rantanen

Diablogit

  • Erätauko-keskustelua lastensuojelun kokemusasiantuntijuudesta

    Vaikka kokemusasiantuntijuus on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa lastensuojelussa, liittyy toimintaan monenlaisia kysymyksiä ja toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Viisiosainen Kokemusasiantuntijuutta pintaa syvemmältä -kesustelusarja pyrkii osaltaan vastaamaan keskeisiin kysymyksiin kuulemalla Erätauko-menetelmää hyödyntäen niin kokemusasiantuntijoita itseään kuin muitakin alalla työskenteleviä ammattilaisia.
  • Meidän Espoo 20X0 - Erätauko-keskustelua tulevaisuuden Espoosta

    Espoossa keskusteltiin Erätauko-dialogia hyödyntäen siitä, miltä tulevaisuuden Espoon tulisi näyttää. Dialogin avulla pyrittiin kuulemaan erilaisia näkemyksiä ja lisäämään yhteistä ymmärrystä kaupungin ja sen eri asuinalueiden tulevaisuudesta. On tärkeää, että keskustelu kaupunkisuunnittelun teemoista on laajaa, ja siihen pääsevät osallistumaan myös asukkaat itse. Tähän kirjoitukseen on haastateltu Espoon kaupungin palvelupäällikköä Heli-Maija Nevalaa sekä Omnian asiakkuus- ja myyntipäällikköä Tuula Alankoa.
Kaikki diablogit