Erätauko joustaa ja muokkautuu tarpeen mukaan kuin barbapapa

Erätauko-keskustelua järjestäessä kannattaa hyödyntää omaa osaamista ja asiantuntemusta. Keskustelun kohderyhmä ja konteksti vaikuttavat ja saavat vaikuttaa toteutustapaan. Erätauko-menetelmän tarkoituksena on tukea keskustelun tavoitteita, esimerkiksi erilaisten ihmisten kuulluksi tulemista tai tasavertaisempaa keskustelua. Joskus ja välillä useastikin se tarkoittaa, että menetelmää muokataan tilanteen mukaan.

Välillä meiltä kysytään, että voiko Erätauko-menetelmää tai vaikkapa sen pelisääntöjä muokata. Vastauksemme koulutuksissa ja perehdytyksissä tähän kysymykseen on vuosien varrella ollut aina, että ”kyllä!”. Erätauko muokkautuu tilanteen mukaan jo sen pohjalta, että mikä on keskustelun aihe, mitkä ovat keskustelun kysymykset ja mitä keskustelulla halutaan tavoitella.

Erätauko-keskustelun kaava ja pelisäännöt löytyvät sivuiltamme yhdellä tavalla kirjattuna. Tämä johtuu siitä, että kaikkia erilaisia muutoksia, muokkauksia ja tai lisäyksiä ei olisi mahdollista sivuillamme jakaa. Tämä johtuu sekä muokkausten määrästä että välillä myös keskustelun luottamuksellisuudesta johtuen.

Ennen oman keskustelun järjestämistä on kuitenkin hyvä pohtia, sopiiko Erätauko juuri siihen tilanteeseen, niille ihmisille jotka haluttaisiin mukaan tai siihen yhteisöön, jossa keskustelua kaivataan. Erätauko on mahdollisuus käydä dialogia ja sen myötä syventää ymmärrystä tai tukea tasavertaisempaa keskustelua, mutta se ei sovellu jokaiseen vuorovaikutustilanteeseen.

Useimmiten Erätauko-keskusteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja myös kutsun saaneen ihmisen on hyvä pohtia, että haluaako hän keskustella tästä aiheesta näiden ihmisten kanssa oman kokemukseni kautta. Joskus vastaus on kyllä, joskus ei. Jos saat kutsun Erätauko-keskusteluun ja se jostain syystä ei vaikuta hyvältä idealta, voit kieltäytyä kutsusta.

Tiedämme, ettei yksi malli sovi kaikille. Mutta siitä on palautteen mukaan hyvä ja helppo lähteä liikkeelle. Yhden perusmallin ja yksien pelisääntöjen avulla on helpompi lähteä rakentamaan omaa keskustelua ja kokonaisuutta. Enemmistö Erätaukoa käyttävistä toteuttaa keskusteluja tämän perusmallin avulla. Moni kuitenkin muokkaa niitä tarvittaessa, ihan niin kuin keskusteluun käytettävää aikaakin – ja siihen kannustamme lämpimästi.

Sitran Erätauko-hankkeessa menetelmää kehitettiin kokeillen, yhdessä eri taustoista ja tehtävistä tulleiden asiantuntijoiden kanssa ja erilaisissa tilanteissa. Laajassa Erätauko-verkostossa on monenlaista, timanttista osaamista sekä erilaisia elämän todellisuuksia. Erätauko-säätiön tiimissä on niin ikään moninainen ja osaava asiantuntijoiden joukko. Kuitenkin painotamme aina sitä, että emme ole kaikkien alojen, aiheiden tai kohderyhmien asiantuntijoita. Mutta sinulla erityistä asiantuntijuutta saattaa olla – ja sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää!

Erätauko menetelmänä ja toimintamallina joustaa kyllä. Tiimissämme kuvailemme sitä usein barbapapaksi. Jos tämä satuhahmo on sinulle tuttu, muistat ehkä, että se muokkautuu hyvin erilaisiin muotoihin. Silti se pysyy barbapapana. Näin ajattelemme myös Erätauosta. Joskus on tarve muuttaa pelisääntöjä, joskus keskustelun kaavaa, joskus kohderyhmämäärittelyä. Se on aivan ok.

Tärkeää on, että Erätauko tukisi keskustelun tavoitteita ja siihen osallistuvia ihmisiä. Kaikkien tilanteiden tai ihmisten ei ole pakko muokkautua Erätauon perusmalliin. Luotamme säätiössä siihen, että jokainen Erätaukoa käyttävä voi itse pohtia, pitääkö menetelmää jollain tavalla oman keskustelun osalta muokata tai pitääkö jotain lisätä.

Joskus tämä huomio tai oivallus muutoksen tai muokkauksen tarpeesta tulee vasta keskustelun jälkeen koetun tai saadun palautteen myötä. Se on tärkeä hetki pohtia, mitä olisi voitu tehdä toisin ja mitä ei. Mitä voidaan jatkossa tehdä toisin ja minkälaisen todellisuuden kanssa täytyy elää. Välillä myös meiltä kysytään mielipidettä muokkausmahdollisuuksiin tai otetaan yhteyttä palautteen antamiseksi. Nämä ovat myös meille tärkeitä oppimisen paikkoja. Kannustamme pohtimaan muokkausta itselle, tilannetta varten, omaan organisaatioon tai yhteisöön sopivaksi.

Miten Erätaukoa sitten on muokattu?

 1. Vuonna 2019 teimme yhteistyötä Tuffi Filmsin ja Yksittäistapaus -hankkeen kanssa. Tuolloin Rakentavan keskustelun pelisääntöjen ”kokemuspuheesta” luovuttiin, jotta keskusteluun osallistuminen olisi turvallisempaa. Turvallisuuteen kiinnitettiin keskustelun kaavassa myös muutoin erityistä huomiota ja tässä tehtiin yhteistyötä mm. Tyttöjen ja Poikien talon kanssa. Kaavat löytyvät hankkeen verkkosivuilta. Diablogi Yksittäistapauksesta täällä.
 2. Yksittäistapaus, Politiikkaviikko ja muut nuorten kanssa järjestetyt keskustelut. Pelisääntöjä, kaavaa ja ohjaajan ohjeistusta on muokattu siten, että se paremmin palvelisi nuoria osallistujia. Se on tarkoittanut muutoksia erityisesti kieleen. Erätauko kehitettiin aikuisille ja nyt sitä käytetään yhä enenevissä määrin nuorten kanssa. Lahden kaupunki on kehittänyt Erätaukoa eteenpäin ja luonut Skididialogit, joka tukee rakentavaa ja tasavertaista keskustelua eri ikäisten lasten kanssa sekä heidän osallisuuttaan päätöksenteossa.
 3. Joskus on parempi kutsua mukaan keskustelijoita tietystä kohderyhmästä, jotta keskustelu olisi heille turvallisempi ja tasavertaisempi kokemus. Näin tehtiin esimerkiksi valtioneuvoston kanslian kanssa vuonna 2020-2021, kun järjestimme 50 dialogia Suomen tulevaisuudesta osana hallituksen tulevaisuusselontekoa. Voit lukea kokonaisuudesta enemmän täältä.
 4. Silloin tällöin ja joidenkin toimijoiden osalta jatkuvasti, käytetään Erätauon tukena turvallisen tai turvallisemman tilan periaatteita. Näin voi olla, jos nämä periaatteet kuuluvat keskustelun järjestäjän toimintaan ylipäätään, tai mikäli keskustelun konteksti, kohderyhmä tai aihe periaatteita pelisääntöjen tueksi tarvitsevat. Turvallisemman tilan periaatteita on käytetty mm. yhdessä Naisten linjan ja Pelastusopiston kanssa käydyissä keskusteluissa.
 5. Erätaukoa on hyödynnetty koko sen olemassaolon ajan myös erilaisissa seminaareissa ja julkisissa tapahtumissa. Silloin aikaa saattaa olla niukalti ja keskustelemassa jo valmiiksi aktiiviset ihmiset. Silti palautteen mukaan keskustelu on ollut rakentavampaa, tasavertaisempaa ja oivalluttavampaa, kuin yleensä. Näitä kokeiluja on ollut mm. Ylen pormestaritentissä 2021 ja SuomiAreenassa 2021. Oma työkalu seminaareihin ja tapahtumiin löytyy täältä.
 6. Erätaukoa on kokeiltu myös erilaisissa verkkokeskusteluissa menetelmän alkuajoista lähtien. Siihen on myös oma työkalunsa, josta voi saada hyviä vinkkejä. Viimeisimpinä kokeiluina on ollut mm. Suomi24.fi -alustan verkko-Erätauot, jossa hyödynnettiin rakentavan keskustelun pelisääntöjä ja moderointia eri tavalla, kuin mitä alustan keskusteluissa yleensä.
 7. Korona-pandemian alkaessa lähdimme heti kokeilemaan Erätaukoa etäyhteydellä toteutettuna. Koska palautteen mukaan kokemus oli osallistujille käytännössä yhtä hyvä, kuin live-Erätauko, on etädialogeja järjestetty satoja kahden vuoden ajan. Monessa palautteessa näkyi, että etäosallistuminen paransi saavutettavuutta. Sen vuoksi etätauot jatkuvat, vaikka iloitsemme siitä, että pikku hiljaa on yhä enemmän mahdollisuuksia kohdata myös livenä. Etätaukoihin löytyy omat työkalunsa ohjaajan avuksi.
 8. Joskus saamme palautetta, josta syntyy uusia Erätauko-toteutuksen tapoja tai työkaluja. Näin kävi, kun huomattiin, että eri kielitodellisuudet keskustelussa vaikuttavat osallistujakokemukseen, eikä ohjaajalla välttämättä ole aina keinoja tukea kielitietoisempaa dialogia. Kokosimme siis asiantuntijaryhmän kehittämään menetelmään uuden työkalun kielitietoisemmasta dialogista. Työkalua on hyödynnetty jo esimerkiksi keskustelussa, jossa käytettiin kolmea eri viittomakieltä ja kahta kirjoitettua kieltä.
 9. Välillä Erätaukoa käytetään työyhteisössä tai organisaatiossa, jossa on selkeä hierarkia ja tai yhteinen arvopohja. Silloin on tärkeää sanoittaa auki ja tiedostaa, että keskusteluun voi vaikuttaa erilaiset tehtävät ja asemat sekä samanmielisyys tärkeiden asioiden ja arvojen osalta. Organisaation valtarakenne ja esimerkiksi esihenkilön tai työntekijän rooli voi vaikuttaa siihen, että mitä haluaa keskustelussa jakaa ja mitä ei. Joskus yhteinen arvopohja ja yhteisön selkeä tehtävä voi vaikeuttaa sitä, että erilaiset näkökulmat nousisivat esiin. Välillä näissä tilanteissa muokataan pelisääntöjä tai menetelmää muutoin ja tilanne sanoitetaan keskustelun alussa auki: ”keskusteluun voi tänään vaikuttaa esimerkiksi se, että keskustelijat ovat eri asemissa tässä yhteisössä, heillä on erilaiset vastuut ja tehtävät tai vaikkapa se, että arvopohja voi olla hyvin yhtenäinen”.
 10. Näiden lisäksi muokkauksia ja Erätauon käyttömahdollisuuksia on lukuisia. Osa niistä on kirjattu meidän Diablogeihin ja muihin Erätauosta kertoviin kirjoituksiin, joissa eri ihmiset ja toimijat kertovat, mikä heille Erätauossa on tärkeää ja mitä hyötyä siitä on ollut. Kannattaa lukea esimerkiksi Annan, Harrin, Onnin, Olli-Pekan, Susin, Reetan, Marionin, Juha-Pekan, Piian ja Sadun kokemuksia.
 11. Jotkut käyttävät Erätauosta vain elementtejä. Esimerkiksi vain pelisääntöjä tai vain joitakin pelisääntöjä. Joku taas hyödyntää keskustelun tai kokouksen ohjaamisen tukena keskustelun ohjauskortteja. Jollekin tärkeä työkalu omaan työkalupakkiin on ollut esimerkiksi yksittäiset vinkit siitä, miten rajata keskustelua dominoivia henkilöitä tai miten saada tarkkailevat tai hiljaisemmat paremmin kuulluksi.

Tärkeä huomio Erätauko-keskusteluissa viimeisen viiden vuoden aikana on ollut se, miten erilaisia keskustelijoita ja kuuntelijoita olemme. Joku on taitavampi sanoissaan ja sanomisissaan, toinen kuuntelemisessa ja läsnäolossa, joku vaikeiden aiheiden esiin nostamisessa ja toinen rauhallisen tunnelman luomisessa. Samalla meitä yhdistää monet asiat, kun hyvästä tai huonosta keskustelusta puhutaan.

Jokaisella meillä on vahvuuksia ja jokaisella kehittämisen paikkoja. Joku voisi antaa enemmän tilaa toiselle, toinen kysyä enemmän jotta asia aukeaisi paremmin, yksi voisi rohkaistua osallistumaan aktiivisemmin ja toinen keskittyä keskustelukavereiden kuuntelemiseen. Näitä taitoja voi harjoitella ja aikaa meillä on koko elämämme. Valmiiksi ei tule – ja se on aika armollista.

Erätaukokaan ei ole taikatemppu, vaan mahdollisuus syventää ymmärrystä, oppia uutta, pohtia yhdessä ja tulla kuulluksi. Joskus tarvitaan useita keskusteluja luottamuksen vahvistamiseksi. Keskustelujen ohjaajat ovat ihmisiä hekin ja on myös paljon, mihin ei tilanteessa pysty vaikuttamaan: millä mielellä, mistä elämäntilanteesta ja minkälaisesta todellisuudesta kukin tilanteeseen tulee. Jotakuta väsyttää, toista ärsyttää, kolmatta innostaa ja neljättä pohdituttaa. Ohjaajana kehittyy sen mukaan, mitä enemmän keskusteluja ohjaa. Oikotietä ei ole.

Mikäli haluat kehittää keskustelukulttuuria, on helpointa aloittaa itsesta ja omasta organisaatiosta. Erätauko on yksi tapa lähteä liikkeelle, mutta paljon muitakin on. Mikäli huomaat Erätauko-menetelmässä kehittämisen tai kyseenalaistamisen paikkoja, voit aina olla yhteydessä meihin säätiössä. Me kerromme mielellämme lisää Erätauon käyttömahdollisuuksista ja tartumme toimeen, kun kehittämistarpeita ilmenee.

Aivan täydellistä ja kaikin tavoin kaikille osallistujille onnistunutta, syvällistä ja sujuvaa dialogia on harvemmin tarjolla, mutta se ei haittaa. Palautteiden mukaan yhteen tuleminen, toisten kuunteleminen, kuulluksi tuleminen, mahdollisimman tasavertainen sekä rakentava ja rauhallinen hetki tuntuu useimmiten hyvältä kaiken keskellä. Monelle hyvä keskustelu alkaa jo siitä, kun kutsutaan mukaan.

”On tuntunut hyvin merkitykselliseltä, että palaute tulevaisuusdialogeista on ollut lähes yksinomaan hyvää. Meillä on ollut dialogeja, joissa on naurettu ja myös itketty. Itketty jopa pelkästä kiitollisuudesta, että saa olla mukana, ja että otetaan tosissaan ja kuunnellaan.” Jenni Lahtinen

Tutustu lisää:

Erilaisten järjestäjien kirjo sekä kokemukset Erätauko-keskusteluista on hyvin kiteytetty esimerkiksi Poikkeusajan dialogit -julkaisuun.

 

Tekijä: Erätauko-säätiö

 

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut