Erätauko-säätiön säännöt

Erätauko-säätiön säännöt kertovat miksi säätiö on perustettu ja mikä säätiön toiminnan tarkoitus on.

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Erätauko-säätiö sr ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Säätiö perustetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Hallitus voi päättää purkaa säätiön asettamalla sen selvitystilaan säätiölain edellytysten täyttyessä tai, jos säätiön tarkoituksen toteuttaminen on hallituksen enemmistöpäätöksen mukaan käynyt säätiön varojen vähäisyyden vuoksi kokonaan tai olennaisilta osin hyödyttömäksi.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää sitä, että yhteiskunnassa käytävä keskustelu on rakentavaa, kunnioittavaa ja siihen osallistuvat yhteiskunnan jäsenet laajasti.

3 § Säätiön toimintamuodot

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan: tekemällä aloitteita, käynnistämällä, järjestämällä ja muutoin edistämällä tarkoitustaan tukevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita – järjestämällä ja koordinoimalla yhteistyötä eri yhteiskunnallisten toimijoiden välillä harjoittamalla säätiön tarkoitukseen liittyvää viestintää – sekä muilla säätiön tarkoitusta edistävillä toiminnoilla.

4 § Peruspääoma ja muut varat

Säätiön peruspääoma on viisikymmentätuhatta (50.000) euroa. Säätiöllä voi olla vapaa rahasto, johon säätiön tarkoitusta yleisesti tu kevien tahojen tekemät lahjoitukset siirretään. Hallitus voi tarvittaessa perustaa myös säätiön tarkoitukseen liittyviä muita rahastoja.

Säätiön varat ia tulot, jos niitä ei välittömästi käytetä tai saada käyttää säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava suunnitelmallisesti, varmasti ja tuot tavasti hallituksen laatimassa sijoitussuunnitelmassa määritetyin tavoin.
Säätiö ei voi rahoittaa toimintaansa pitkäaikaisilla lainoilla.

5 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä.

Ensimmäiset hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapu heenjohtaja nimetään perustamiskirjassa.

Perustamiskirjassa nimettävien hallituksen jäsenten toimikausi päättyi 31.12.2019. Muutoin hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) tilikautta ja hallituksen jäsen voi toimia hallituksessa enintään kaksi toimi kautta peräkkäin.

Säätiön hallituksen jäsenten tulee edustaa säätiön toiminnan tavoitteen ja tarkoituksen sisällöllistä, hallinnollista tai taloudellista asiantuntemusta.

Hallituksen jäsenen toimikauden päättyessä kukin perustajajäsen ni meää hallitukseen yhden (1) jäsenen. Tämän lisäksi hallitus voi valita enintään kaksi (2) muuta hallituksen jäsentä.

Mikäli perustajajäsen ei käytä nimeämisoikeuttaan hallituksen jäsenen toimikauden päättyessä, voi hallitus suorittaa valinnan kyseisen perustajajäsenen sijaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa.

6 § Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä tai lain määräyksistä ei muuta johdu. Aänten mennessä ta san tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, jotka tällöin ratkaistaan arvalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään teh dyt päätökset ja äänestykset.

7 § Hallituksen tehtävät

Hallitukselle kuuluvat säätiölain (487/2015) 3 luvun 2 S:n mukaiset tehtävät.

Hallitus voi säätiölain (487/2015) 3 luvun 7 §:stä ilmenevin tavoin tehdä yksittäistapauksessa päätöksen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastajat

Säätiön tilikausi on 1.1.-31.12. Säätiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2019.

Säätiöllä on yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja tälle valittu varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Ensimmäinen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja nimetään perustamiskirjalla.

Perustamiskirjassa nimettävien tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi päättyy 31.12.2019. Muutoin tilintarkastajan ja varatilintar kastajan toimikausi on kaksi (2) tilikautta.

9 § Toiminta- ja taloussääntö

Hallitus vahvistaa säätiön toiminta- ja taloussäännöt.

10 § Toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jolle kuuluvat säätiölain (487/2015) 3 luvun 15 §:n mukaiset tehtävät.

11 § Säätiön edustaminen

Hallitus edustaa säätiötä. Toimitusjohtaja voi edustaa säätiötä asiassa, joka säätiölain (487/2015) 3 luvun 158:n mukaan kuuluu hänen tehtä viinsä. Säätiötä voivat lisäksi edustaa se taikka ne henkilöt yksin tai yh dessä, jotka hallitus siihen valtuuttaa.

12 § Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröiminen

Säätiön on ilmoitettava tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (vuosiselvitys) rekisteröitäväksi säätiölain (487/2015) 5 luvun 5 §:n edellyttämällä tavalla.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus.

Jos säätiö puretaan, luovutetaan säätiön koko sen hetkinen omaisuus säätiön tarkoituksen mukaiseen tai sitä edistävään yleishyödylliseen toimintaan tai tarkoitukseen hallituksen päättämällä tavalla.