Näin huomioit erilaiset kielenkäyttäjät dialogissa

Mistä tässä on kyse?

Dialogissa keskeistä on kielentaju. Joskus keskusteluun osallistuu henkilöitä, joilla on kielen ymmärtämisen ja/tai puheen tuottamisen haasteita, esimerkiksi jos keskustelun kieli ei ole keskustelijan ensikieli. Heidän tasavertaista osallistumistaan voi tukea esimerkiksi alla olevin keinoin.

Tätä työkalua on ollut yhdessä Erätauko-säätiön kanssa kehittämässä dialogisuuden ja kielitietoisuuden asiantuntijoita.

Ennen keskustelua

Hyvä etukäteismateriaali tuo turvaa osallistujille. Keskustelun raamien ja kehyksen tarjoaminen jo etukäteen auttavat dialogin onnistumisessa. Kerro siis jo kutsussa hiukan tarkemmin, mistä on tarkoitus keskustella. On myös hyvä kertoa, mistä Erätauko-menetelmässä on kyse. Esimerkiksi:

 • Voisiko joitakin keskustelun pääkysymyksiä kertoa jo etukäteen ja sitä kautta virittää osallistujia pohtimaan omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan ennen keskustelua?
 • Onko mahdollista lähettää alustus luettavaksi / katsottavaksi / kuunneltavaksi jo etukäteen?
 • Kuvaa jo kutsussa, mikä on ohjaajan tehtävä ja mitä osallistujilta toivotaan. Voit kertoa, että keskustelun aikana on mahdollisuus rauhassa pohtia ja kirjata ylös niitä kokemuksia ja ajatuksia, mitä osallistujalle tulee keskustelun aikana mieleen.
 • Kerro, onko mahdollista käyttää tarvittaessa tulkkia ja millä tavoin asian kanssa tulisi edetä.
 • Jos tiedät etukäteen, että jollakin kutsuttavalla on haasteita dialogissa käytettävän kielen kanssa, niin kysy häneltä suoraan, mikä tekisi keskusteluun osallistumisen juuri hänelle saavutettavammaksi.

Keskustelussa

Luo keskustelun kielikehykset heti sen alkaessa. Mikäli läsnä on ihmisiä, joilla on erilaisia kielitaustoja ja dialogin kielenä on suomi/ruotsi, niin tehkää se näkyväksi. Tämä tukee myös ensikielisiä pohtimaan sanavalintojaan tai kulttuurisia viittauksiaan. Pyydä osallistujia puhumaan kuuluvalla äänellä ja arkikieltä. Toista omat kysymyksesi ja ohjeesi sekä tarvittaessa osallistujien esittämät kysymykset. Käytä lyhyitä lauseita.

Sano esimerkiksi näin:

 • ”Voimme puhua tänään monta kieltä, autetaan toisiamme.”
 • ”Kuka tahansa voi olla tänään tulkki.”
 • ”Käytetään tänään arkikieltä ja puhutaan kuuluvalla äänellä”
 • ”Olinko tarpeeksi selkeä?”

Tue keskustelun hidastumista. Keskustelun ohjaajalla on tärkeä rooli rytmityksen miettimisessä ja rauhallisemman keskustelunopeuden tukemisessa. Pohdi, voisivatko parikeskustelut olla hiukan pidempiä tai voisiko dialogin aikana varata aikaa myös omille pohdinnoille ja niiden kirjaamiselle. Voit myös tarvittaessa lyhyesti kerrata, mitä edellinen osallistuja sanoi.

Sano esimerkiksi näin:

 • ”Ennen kuin annan seuraavan puheenvuoron, niin pohditaan tätä X:n esittämää kysymystä hetki.”
 • ”Sopiiko teille, että pyydetään puheenvuoroa vasta, kun edellinen on lopettanut oman puheenvuoronsa?”
 • ”Haluaisitko sanoa jotakin lisää siitä, mitä X äsken sanoi?”
 • ”Pohtikaa itseksenne rauhassa tätä asiaa. Kirjoittakaa muutamia kokemuksianne ja/tai ajatuksianne ylös. Jatketaan sitten keskustelua.”
 • ”Onko sinulla/teillä vielä lisättävää johonkin teemaan, josta tänään on puhuttu?”

Kokoa keskustelua useasti ja pidä tuumaustaukoja. Pyri yhdistämään ihmisten eri kommentteja toisiinsa. Summaa keskustelua säännöllisesti. Toista omat lisäkysymyksesi ja -ohjeesi. Käytä lyhyitä lauseita. Pidä muutaman minuutin hetkiä, jolloin osallistujat voivat kirjata kokemuksiaan ja ajatuksiaan paperille, jatkakaa sitten niiden pohjalta yhteistä keskustelua eteenpäin.

Sano esimerkiksi näin:

 • ”Olemme nyt kuulleet esimerkiksi seuraavia kokemuksia ja ajatuksia … Pohditaan hetki rauhassa, mitä omia kokemuksia sinulle tulee näistä mieleen. Jatketaan sitten yhteistä keskustelua”
 • ”Haluaisin vielä kuulla teitä X, Y ja Z. Onko jotakin, mitä haluaisitte vielä lisätä? (tauko) Haluaisitko vaikkapa X aloittaa? Mitä kokemuksia sinulle on keskustelun aikana tullut mieleen? …  Kiitos. Entä te, Y ja Z?”
 • ”Olinko tarpeeksi selkeä?”

Kiinnitä erityistä huomiota keskustelun tasavertaisuuteen. Rohkaise kaikkien osallistumista. Voit tukea osallistujaa katsein ja kannustamalla, mutta tarkoitus ei ole korjata esimerkiksi virheellisiä sanavalintoja ja asettua opettajaksi. Asetu siis myös itse tasavertaisuuteen.

Sano esimerkiksi näin:

 • ”Nyt olemme kuulleet jo monia teistä. Seuraavien pyydettyjen puheenvuorojen jälkeen haluaisin kuulla teitä, jotka ette vielä ole kertoneet kokemuksianne.”
 • ”Haluaisin vielä kuulla teitä X, Y ja Z, onko jotakin, mitä haluaisitte vielä lisätä? (tauko) Haluaisitko vaikkapa X aloittaa? Mitä kokemuksia sinulle on keskustelun aikana tullut mieleen? …  Kiitos. Entä te, Y ja Z?”

Muita vinkkejä

Käytä tarvittaessa apua keskustelun ja puhumisen tueksi. Voit esimerkiksi pyytää keskusteluun mukaan henkilön, joka voi kirjoittaa tärkeitä termejä tai osallistujien esiin nostamia teemoja kaikkien näkyville. Näin keskustelun seuraamisen tueksi on myös muita mahdollisuuksia, kuin etenevän keskustelun kuunteleminen.

Kaveri mukaan. Joskus voi auttaa, että osallistuja voi kutsua kaverin tai tuttavan mukaan keskusteluun. Myös mahdolliset tukihenkilöt, avustajat, ohjaajat tai muut tärkeät aikuiset ovat aina tervetulleita mukaan dialogiin. Heidän kanssaan voi pohtia, osallistuvatko myös he itse dialogiin. Tällaisissa tilanteissa kannattaa myös olla joustava ja mennä tilanteen ja osallistujien mukaan.

Tauko on tärkeä. Pitäkää dialogin aikana taukoja, joiden aikana ehtii hengähtää, käydä vessassa, juoda kuppi kahvia ja koota omia ajatuksia. Tauot ovat myös ohjaajalle mahdollisuus kysyä osallistujilta miten menee sekä osallistujille mahdollisuus kertoa ohjaajalle, jos johonkin kaivataan muutosta. Voit ennen taukoa sanoa, että sen aikana sinulta voi tulla esimerkiksi kysymään asioita tai muuten tulla kertomaan, jos on jotakin mitä haluaa nostaa kahden kesken esiin ennen kuin keskustelua taas jatketaan.

Pyydä palautetta. Osallistujien palaute auttaa sinua kehittymään järjestäjänä ja ohjaajana. Palaute auttaa sinua ymmärtämään, miten osallistujat dialogin ja tilanteen kokivat. Kiitä palautteen antajaa ja kerro hänelle, miten mahdollisiin muutos- ja kehitysehdotuksiin tartutaan.

Tutustu myös

Seuraavat Erätauko-työkalut voivat olla tukena, kun dialogissa on mukana erilaisia kielenkäyttäjiä:

Tekijä: Erätauko-säätiö

 

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut