Kuva. Miikka Pirinen

Oman osaamisen huomaaminen ja tunnistaminen ei ole aina helppoa. Näin vastasi 42 prosenttia aikuisista Sitran Elinikäinen oppiminen Suomessa -kyselyssä 2019.

Omien taitojen ja vahvuuksien huomaaminen on kuitenkin tärkeää. Se lisää hyvinvointia, vahvistaa itsetuntoa, auttaa toimimaan yhteiskunnassa, työelämässä ja opinnoissa, sekä tekee arjesta ja ihmissuhteista sujuvampia.

Ymmärrys omasta osaamisesta lisääntyy usein vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Hyvä tapa huomata omaa osaamista onkin tasavertainen ja luottamuksellinen keskustelu.

”Erätauko-dialogi osaamisen huomaamisesta on matalan kynnyksen tapa pohtia omaa osaamista.”

Osaamiseen huomaamiseen keskittyvän Erätauko-keskustelun tavoitteena on auttaa osallistujaa huomaamaan ja tekemään näkyväksi omaa osaamistaan – kaikkia niitä tietoja, taitoja, vahvuuksia ja asenteita, joissa on hyvä. Tarkoitus on tarkastella omaa osaamista monipuolisesti ja pohtia, mikä auttaa huomaamaan omia taitoja ja vahvuuksia jatkossakin.

Jokaisella on monenlaista osaamista, ja sitä kertyy erilaisissa ympäristöissä  – kursseilla, työelämässä, vapaa-ajan harrastuksissa, ihmissuhteissa ja arjessa. Kaikenlainen osaaminen on arvokasta!

Oman osaamisen näkee uudessa valossa

Osaaminen näkyviin -viikoilla elo-syyskuussa 2021 erilaiset ryhmät kävivät kymmeniä Erätauko-keskusteluja osaamisen huomaamisesta. Dialogeja käytiin erilaisissa harraste- ja opintoryhmissä, työyhteisöissä ja asiakkaiden kanssa.

Kootun palautteen mukaan osallistujat kokivat kauttaaltaan keskustelut antoisiksi – oli kyse sitten työttömistä nuorista, laajan ikäskaalan ryhmistä, asiantuntijoista, järjestöjen asiakkaista, nuorista yrittäjistä, omasta työyhteisöstä tai muusta ammatillisesta yhteisöstä.

Erätauko-keskustelu osaamisen huomaamisesta auttoi osallistujia tunnistamaan, arvostamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan, luottamaan omiin taitoihin, ja ajattelemaan osaamistaan monipuolisemmin. Keskustelijat kokivat voimavarojensa lisääntyneen. Keskustelut vaikuttivat myönteisesti osallistujien minäkuvaan ja auttoivat ajattelemaan osaamisesta uudella tavalla.

Keskustelua herkästä aiheesta turvallisesti

Osaaminen on monelle herkkä ja henkilökohtainen aihe, joka on yhteydessä myös itsetuntoon. Siksi luottamuksellinen ja tasavertainen keskustelu sopii osaaamisesta keskusteluun hyvin.

Toisaalta osaaminen on teema,  joka koskettaa aivan kaikkia ja keskusteluja voi siksi käydä monenlaisten ryhmien kanssa.

Osaaminen on aiheena lähtökohtaisesti myönteinen, eikä siihen liity samanlaisia jännitteitä tai eturistiriitoja kuin moniin kinkkisiin aiheisiin. Tämä tekee Erätauko-keskustelun käymisen ja vetämisen aiheesta helpommaksi myös aloittelevalle fasilitaattorille.

Osallistujat kokivat dialogin hyödylliseksi, uudeksi ja innostavaksi tavaksi keskustella osaamisesta.

”Keskustelun aikana kirkastui ajatus siitä, että oman osaamisen huomaaminen syntyy vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Keskustelu sai aikaan uusia oivalluksia oman osaamisen sanoittamiseen. ”

”Oli virkistävä osallistua dialogiin, jossa ei ollut tarvetta päätyä mihinkään lopputulokseen, vaan kasvattaa ymmärrystä osaamisesta ja sen tunnistamisesta. Keskustelua käytiin hyvässä ja positiivisessa hengessä. Muiden ajatusten kuuleminen oli opettavaista ja avartavaa, ja viritti omia ajatuksiakin taas vähän uudella tavalla.”

”Kokemus oli minulle mahtava. Oli hienoa kuulla, miten osallistujat ”heräsivät” keskustelussa huomaamaan omaa osaamistaan, monipuolisesti,  iloisesti ja aidosti. Keskustelussa osaaminen nähtiin työn ulkopuolta ja puhtaasti voimavarana.”

Osallistujat yllättyivät siitä, että hyvää ja syvää keskustelua osaamisesta syntyi lyhyessä ajassa ennestään tuntemattomien ihmisten kanssa. Osallistujat oivalsivat, että heillä oli niin samanlaisia – kuin myös erilaisia – kokemuksia ja käsityksiä osaamisesta.”

”Keskustelut laajensivat osallistujien ymmärrystä muiden antaman palautteen ja kannustuksen merkityksestä oman osaamisen tunnistamiselle ja kehittämiselle.”

”Merkityksellistä keskusteluissa oli myös havainto siitä, että koska osaamisen kartuttaminen on koko elämän pituinen matka, on välillä hyvä pysähtyä pohtimaan omaa osaamistaan, ja iloita kaikesta siitä, mitä nyt jo osaa.”

Keskitytään osaamiseen, jota jo on

Usein osaamista pohditaan elämän kilpailutilanteissa, mikä voi kapeuttaa käsitystä omasta osaamisesta. Itsensä kehuminen voi nolostuttaa, ja jos osaamisesta ei ole esimerkiksi todistusta, ei aina ole selvää, milloin osaamista uskaltaa sanoa osaamiseksi.

Oman osaamisen huomaamiseen keskittyvässä Erätauko-keskustelussa aihetta lähestytään myönteisesti ja arvostavasti.  Kiitosta osallistujilta on tullut juuri keskittymisestä osaamiseen, jota jo on  Osaamisen arviointi, vertailu ja arvottaminen eivät ole tähän keskusteluun sopiva lähtökohta.

Keskustelussa annetaan arvoa kaikenlaisissa ympäristöissä kertyneelle osaamiselle. Taitoja karttuu kaiken aikaa työssä, kursseilla, harrastuksissa, vapaaehtoistyössä, arjessa ja ihmissuhteissa.  Myönteinen ja laaja lähestymistapa auttoi kutsumaan erilaisia kohderyhmiä ja rohkaisi heitä liittymään keskusteluun.

”Parasta oli positiivisuus! Tämä jää käyttöön: keskity osaamiseen, jota sinulla jo on, älä siihen mitä ei ole.”

Näin järjestät Erätauko-keskustelun osaamisen huomaamisesta

Kannustan sinua kokoamaan oman ryhmän ja järjestämään Erätauko-dialogin osaamisen huomaamisesta. Voit kutsua keskusteluun joko sinulle entuudestaan tuttuja henkilöitä tai julkaista avoimen kutsun. Keskustelun voi järjestää verkossa tai kasvotusten.

”Itse aihe herättää kyllä keskustelua, sillä osaamisen suhteen olemme kaikki kokemusasiantuntijoita.”

”Erätaukojen vetäminen osaamisen huomaamisesta oli myönteinen kokemus. Mielenkiintoinen aihe, hyvät materiaalit ja taustoiltaan erilaisista ihmisistä koostuneet  ryhmät loivat pohjan hyville keskusteluille.”

”Kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan suunnittelemaan ja ohjaamaan osaamisen huomaamisesta käytäviä Erätauko-keskusteluja. Keskustelun runko tukimateriaaleineen mahdollistaa Erätauko-keskustelun ohjaamisen , vaikka se olisikin ensimmäinen Erätauko-keskustelu.”

”Terveiseni muille, jotka pohtivat osaamisteemaisen Erätauko-keskustelun järjestämistä: Erätauko on erinomainen työkalu virittää keskustelua osaamisen huomaamisesta. Keskustelua syntyy aivan varmasti, sillä tämä teema koskettaa ihan kaikkia.”

Hyödynnä keskustelun käsikirjoitus, perehdytysvideo, kutsuluonnokset ja vinkkejä kutsutavoista, vinkkejä keskusteluun.  Antoisia keskusteluja oman ja samalla toisten osaamisen huomaamisesta!

Maikki Siuko, asiantuntija, Sitra.

Diablogit

  • Aleksi Lumpeen vaikuttajatyö metsästyskeskustelun ylläpitäjänä rakentuu Erätauko-säätiöltä tuttujen periaatteiden ympärille

    Aleksi Lumme vastaanotti Suomen dialogiteko 2022 -tunnustuksen edistettyään rakentavaa keskustelua vaikeista aiheista usean vuoden ajan. Rakentavan keskustelun aktiivin tavoitteena on olla ihminen, joka luo ympärilleen hyvää keskustelua. Aleksin mukaan avainasemassa vaikeisiin keskusteluihin osallistuessa on mielenhallinta: halu viedä asiaa ja keskustelua eteenpäin, ei voittaa. Tässä diablogissa pääsemme kuulemaan Aleksin ajatuksia vaikeisiin keskusteluihin osallistumisesta Erätauon oppeja hyödyntäen.
  • MuseoX -hanke vie Erätauko-dialogin osaksi museon arkea

    Oletko koskaan pohtinut, että olisipa jossain tila, joka on pyhitetty rauhalliselle, tasavertaiselle ja kunnioittavalle dialogille? Ei hätää, tällainen tila valmistuu osana MuseoX -hanketta yhteistyössä Erätauko-säätiön kanssa vuonna 2024. Tässä diablogissa projektitutkija Henna Kojo ja kokoelmapäällikkö Teemu Ahola kertovat, kuinka Erätauko-dialogi otetaan osaksi uutta viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän museota.
  • Hämeenlinnan matka ensimmäiseksi Hyvin sanottu -festivaalikaupungiksi

    Hämeenlinnan kaupungin toimintakulttuurin kehittämisstrategian teemaa “arvosta jokaista kohtaamista” toteutetaan Erätauko-dialogin avulla. Kaupungin matkasta kohti ensimmäistä Hyvin sanottu -keskustelufestivaalia kertovat Markku Rimpelä ja Laura Latomäki.
Kaikki diablogit