Kuva: Juuso Jonninen

IHMEMALLI-hankkeessa tuotettiin nykytilan kuvaus ihmiskaupparikosten esitutkinnasta Suomessa sekä luotiin prosessikuvaus, joka tukee ihmiskaupparikosten valtakunnallista yhdenmukaisuutta. Vasta julkaistussa raportissa kuvataan ihmiskaupparikollisuuden ja sen tutkinnan nykytilaa sekä tarkastellaan ihmiskaupparikosten esitutkintaa kuudesta eri näkökulmasta: viranomaiskäytäntöjen, lainsäädännön, rikoksen toimintatavan, kolmannen sektorin, kansainvälisten toimintamallien sekä uhrin näkökulmista. Hankkeessa koottiin lisäksi Ihmiskaupparikosten esitutkinnan käsikirja yhdessä keskeisten viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa. 

Kevään 2023 aikana Erätauko-säätiö fasilitoi yhteensä 9 ryhmäkeskustelua etäyhteyksin. Fasilitoimme viisi poliisihallinnolle järjestettyä keskustelua viidessä eri poliisilaitoksessa. Poliisihallinnon ryhmäkeskustelutilaisuuksiin kutsuttiin ihmiskaupparikoksia tutkineita poliiseja eri poliisilaitoksilta. Näiden lisäksi järjestettiin kaksi keskustelua kolmannen sektorin edustajille sekä kaksi keskustelua viranomaisialle, jotka toimivat ihmiskauppailmiön eri osa-alueilla valvonnassa, torjunnassa ja tutkinnassa. Keskustelut kirjattiin kolmen tutkimusryhmän jäsenen toimesta.

Ryhmäkeskustelujen teemoiksi valittiin ihmiskaupparikosten tunnistaminen, esitutkintaan ja esitutkintaviranomaisen toimintaan liittyvät parhaat käytänteet ja keskeiset haasteet, asianomistajan asema esitutkinnan aikana sekä yhteistyö. Teemoja tarkennettiin erikseen jokaisen kohderyhmän keskustelua varten sekä muokattiin Erätauko-menetelmään sopiviksi.

Keskusteluiden myötä saatiin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Tuettiin hallinnon ja toimijoiden dialogia ja kehittämisnäkökulmaa, mutta kerättiin samalla myös tutkimushankkeeseen empiiristä tutkimusaineistoa keskusteluiden kirjauksista”, Iina Sahramäki (diablogi 3.11.2023)

Viranomaisten ja järjestöjen osallistaminen oli hankkeessa keskeistä: hankkeen Erätauko-keskusteluissa, haastatteluissa ja muissa tilaisuuksissa oli mukana yli 120 osallistujaa kymmenistä organisaatioista ja eri sektoreilta. Erätauko-keskustelut tarjosivat toimijoille mahdollisuuden verkostoitua, käydä dialogia ja jakaa näkemyksiään ihmiskaupasta ilmiönä, ihmiskaupan vastaisesta työstä ja esitutkinnasta.

Ihmiskaupparikosten esitutkinnan käsikirja toimii työkaluna tietoisuuden lisäämiseksi laaja-alaisen yhteistyön erilaisista mahdollisuuksista. Poliisin ja uhreja auttavien tahojen välisen yhteistyön vahvistaminen valtakunnallisesti edesauttaa uhrien oikeuksien yhdenvertaista toteutumista.

Keskeinen kehittämiskohde on se, että vahvistamme ihmiskaupan uhrien osallisuuden kokemusta. On tärkeää, että uhri kokee tulleensa aidosti kuulluksi ja kohdatuksi. Tämä vahvistaa uhrin tunnetta prosessin oikeudenmukaisuudesta, olipa lopputulos mikä tahansa”, Willman-Koistinen (Polamkin uutinen)

Poliisiammattikorkeakoulussa toteutettu Ihmiskaupparikosten esitutkinnan mallintaminen (Ihmemalli) -hanke kesti lokakuusta 2022 joulukuuhun 2023 ja sen rahoitti harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelma. Mukana hankkeessa on ollut Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) ja Itä-Suomen poliisilaitos.

 

Lue lisää Polamkin uutisesta

Ihmiskaupparikollisuuden esitutkinta poliisissa

Ihmiskaupparikosten esitutkinnan käsikirja

Erätauko-menetelmää on hyödynnetty muissakin Polamkin hankkeissa. Lue lisää diablogistamme Erätauko-menetelmä osana Polamkin hankkeita.

 

Mikä Erätauko-säätiö?

Erätauko-säätiön tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

Erätauko-säätiön visio on, että yhteiskunnallinen keskustelu on rakentavaa, kunnioittavaa ja siihen osallistuvat yhteiskunnan jäsenet laajasti. Ihmisillä ja organisaatioilla on sekä halua että osaamista käydä rakentavaa keskustelua tärkeistä aiheista.

 

Kirjoittanut: Eveliina Alho

Uutiset

Kaikki uutiset