Näin varmistat vaikuttavuuden

Dialogia voi seurata esimerkiksi ratkaisujen, valmistelun tai päätösten työstäminen. Dialogissa syntynyt syvempi aiheen ymmärrys valmistaa ryhmää seuraavien vaiheiden työstöön, mutta dialogi on syytä pitää näistä selkeästi erossa.

Dialogi toimii ikään kuin lämmittelynä ja virittäytymisenä ennen seuraavia vaiheita. Dialogissa luodaan luottamuksellinen ilmapiiri ja syvennetään ymmärrystä aiheesta kuin aiheesta, mikä on edellytys päätöksenteolle ja ratkaisujen kehittämiselle.

Pidemmissä prosesseissa dialogia voidaan käyttää työskentelyn eri vaiheissa aina, kun on tarve pysähtyä tärkeiden aiheiden äärelle. Jos työskentelyn tai päätöksentekoprosessin kokoonpano muuttuu, on dialogi keino luoda yhteistä ymmärrystä uusien osallistujien kesken.

 

Tekijä: Sitra

Miten?

Pidemmät yhteiskehittämisprosessit voi suunnitella kolmen toisistaan eriävän vaiheen mukaisesti:

  1. Ymmärryksen lisäämiseen tähtäävä dialogi
  2. Ideoiden ja ratkaisujen etsimiseen tähtäävä työskentely
  3. Julkilausumaan, visioon tai tavoitteisiin tähtäävä deliberatiivinen neuvottelu.

Jos keskustelun jälkeen on tarkoitus jatkaa työskentelyä ja mahdollisesti päättää asioista, punnitse seuraavia kysymyksiä:

  • Onko dialogiosuudet erotettu selkeästi päätöksentekoa ja tavoitteellista työskentelyä edellyttävistä vaiheista?
  • Onko tämä kommunikoitu osallistujille mahdollisimman avoimesti?
  • Kenen pitäisi kuulla keskustelun sisällöstä? Kuka siitä voi hyötyä tai oppia?
  • Oletko pohtinut, miten dialogissa syntyvät oivallukset ja keskustelu dokumentoidaan niin, että siitä voi vielä keskustelun jälkeenkin oppia?
  • Siirrytäänkö dialogin jälkeen yhteiskehittämiseen ja miten dialogissa syntyneet oivallukset rakentavat pohjan työskentelyyn?
  • Voiko keskustelua visualisoida tai tehdä muutoin näkyväksi? Voidaanko muodostaa periaatteita tai työstää huoneentaulu oivalluksista?
  • Miten voit varmistaa, että dialogissa syntynyt luottamus kantaa myös päätöksentekoon? Voidaanko samoja dialogin pelisääntöjä noudattaa myös tulevissa vaiheissa?

Dialogin suhteesta päätöksentekoon voit lukea lisää näistä lähteistä:

Suomi 100 – Suomalaisen demokratiantulevaisuuskeskustelut -hanke: opetuksia ja suosituksia Akordi, Aretai, Inforglobe

Kai Alhanen: Dialogilla parempia päätöksiä

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut