Keskustelun käsikirjoitus

Erätauko on puolirakenteellinen dialogityyli, jossa on ennakkoon suunnitellut vaiheet ja keskustelun sisältö on osallistujista kumpuavaa.

Dialogia voidaan käydä myös avoimesti tai rakenteellisesti. Jos olet aloittelija, voi olla helppoa aloittaa kokeilemalla tarkkaan käsikirjoitettua dialogia.

Kokemuksen karttuessa on helpompaa siirtyä ohjaamaan avoimempaa dialogia. Valitse sellainen dialogimenetelmä, joka tukee parhaiten tilaisuuden tavoitteita. Menetelmiä voi myös yhdistellä jos aikaa on riittävästi.

Puolirakenteellinen dialogi

Puolirakenteellisessa dialogissa tehdään löyhä keskustelun käsikirjoitus, jonka vaiheet ovat:

Aloitus: keskustelun tavoite, roolit, pelisäännöt ja vaikuttavuus

  • Käynnistä dialogi kertomalla keskustelun tavoitteet, roolit, pelisäännöt ja vaikuttavuus

Katso keskustelun aloitus: tavoitteet, roolit ja virittäytyminen 

Virittäytyminen tasavertaiseen ja luottamukselliseen ilmapiiriin ja dialogin aloituskysymys

  • Pohdi, millainen voisi olla keskusteluteemaan liittyvä aloituskysymys virittäytymisen yhteydessä. Hyvä aloituskysymys on sellainen, joka ohjaa osallistujat pohtimaan käsiteltävää teemaa oman kokemuksen kautta ja virittää keskustelijat dialogin aiheeseen.

Kerro jostain viimeaikaisesta kokemuksesta, joka on vaikuttanut suhtautumiseesi dialogimme aiheeseen?
Millaisia viimeaikaisia kokemuksia sinulla on dialogimme aiheesta?
Millaisia kokemuksia sinulla on päällimmäisenä mielessä dialogimme aiheesta?

Katso keskustelun aloitus: tavoitteet, roolit ja virittäytyminen 

 

Tekijä: Sitra

Kuva: Maria Okkonen / Norr

 

Syventävän aiheen valinta ja syventävä keskustelu

  •  Syventävässä vaiheessa virittäytymiskeskustelun jälkeen esitä ryhmälle kysymys siitä, mistä he haluavat dialogissa nyt puhua.

”Nyt olemme keskustelleet aiheista x, y ja z. Mistä on tarpeen nyt puhua juuri tämän ryhmän kesken?”

  • Samalla kun kuuntelet, kirjoita keskusteluaiheita itsellesi ylös. Kun aiheita on muutamia, pyydä osallistujia valitsemaan käytettävissä ajan puitteissa se/ne, joista on suurin tarve keskustella. Riippuen ryhmän koosta ja aiheiden laajuudesta, yhteen aiheeseen on hyvä varata vähintään 30 minuuttia aikaa. Jos ryhmä ei kykene itse valitsemaan aihetta, pyri valitsemaan sellainen aihe, joka on omasta mielestäsi ryhmälle tärkein. Kerro, että sinä kannat vastuun valinnasta ja varmista, ettei valitun aiheen käsittely ole kenellekään ylitsepääsemätön ongelma.

Katso näin syvennät keskustelua

Keskustelun lopetus ryhmän yhteisenä reflektiona

  •  Keskustelun lopetusvaiheessa käykää läpi, mitä aiheista oivallettiin ja miten osallistujat kokivat keskustelun.

Katso keskustelun lopetus

Puolirakenteellisen dialogin sisällä voidaan käyttää seuraavia menetelmiä:  

  • Pienryhmädialogit (alle 10 henkeä) – keskustelu jossa jokainen pääsee ääneen ja jossa puhutaan yksi kerrallaan
  • Akvaariokeskustelu, jossa pienryhmä käy keskustelua ja muut kuuntelevat vuorotellen
  • Parikeskustelut, joilla voidaan virittäytyä keskusteluaiheeseen tai saada kaikki ääneen
  • Kumuloituvat parikeskustelut, joissa vuorotellen kuunnellaan pareja sekä pyritään liittämään kokemuksiin uudet puheenvuorot
  • Suurryhmädialogit (yli 10 henkeä) – kaikkien kuulluksi tuleminen mahdollistuu parikeskusteluiden kautta

 

Esimerkkijuoksutuksia eripituisille keskusteluille.

Avoin ja rakenteellinen dialogi

Avoin dialogi

Anna keskustelun sisältöä ohjata vain sille annettu tai määritetty mahdollinen teema. Jos teemaa ei ole, kerro osallistujille, että tarkoituksena on puhua siitä, mikä heille juuri siinä hetkessä on tärkeää. Käy alussa läpi keskustelun pelisäännöt ja roolit keskustelussa. Käytä aikaa tutustumiskierrokseen.  Tutustumiskysymyksen on hyvä olla sellainen, jonka kautta osallistujat virittäytyvät kertomaan kokemuksistaan. Kysy osallistujilta tuntevatko he toisiaan entuudestaan. Tämän jälkeen anna keskustelun virrata omalla painollaan. Käytä ohjaustoimenpiteitä ja vaikka keskustelu on avointa, pidä kiinni pelisäännöistä ja puutu tarvittaessa puheenvuorojen pituuksiin ja varmista että jokainen pääsee ääneen. Käytä avoimen dialogin lopussa aikaa sen läpikäymiseen, mistä on keskusteltu ja miten osallistujat ovat kokeneet keskustelun. Jos ryhmästä tuntuu tarpeelliselta, voitte dokumentoida keskustelua lopuksi vaikkapa fläpille.

Rakenteellinen dialogi

Valmistaudu käsikirjoittamalla koko keskustelu. Pohdi ennakkoon kysymykset ja näille tarkka vastausaika per osallistuja. Sopiva vastausaika on noin 2 minuuttia. Alussa on tarpeen kellottaa ja keskustelun edetessä osallistujat yleensä itse alkavat huolehtia ajan riittävyydestä. Rakenteellisessa dialogissa kysymykset etenevät koko ajan syvemmälle teeman käsittelyyn.

 

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut